Text Box: 	Perkataan ¡°moral¡± berasal daripada perkataan ¡°mores¡±- bahasa Yunani yang membawa erti bahawa tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan.
	Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangkai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut.
Moral dalam istilah dipahami juga sebagai :
1) Prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk.
2) Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah.
3) Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik 
Text Box: Sumber Dari:
http://fauziah-criticalnursing.blogspot.com/2012/01/konsep-moral.html 

Apa Itu Moral?