Text Box: IPG Kampus Tun Hussein Onn
Text Box: TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL
Text Box: Halaman utama

Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut : kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah tinggi, homat-menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin.

NAMA KURSUS : TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KOD KURSUS    :  EDU 3105